Domenii de cercetare

COLECTIV CERCETARE
Şef Colectiv: CS I dr.ing. Eniko VOLCEANOV

 

Despre noi 

Directia de cercetare este un grup de cercetare multidisciplinar, care oferă oportunităţi in dezvoltarea de noi idei, orientate spre cercetarea aplicativa si care sunt sustinute din fonduri guvernementale şi private. Interacţiunile cu diferitele grupuri de cercetare din tara sau strainatate deschid o cale sinergetica, care promovează inovarea si transferul tehnologic a rezultatelor de cercetare obtinute în cadrul colectivului. Grupul nostru de cercetare este afiliat la EuMaT – Platforma Tehnolofgica pentru Ingineria Materialelor Avansate ( www.eumat.org ).

Revista Cercetări Metalurgice şi de Noi Materiale : cu apariţie trimestrială, bilingvă (romană-engleză) şi clasificare “B+ a CNCSIS este editată de institutul nostru împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucuresti şi Universitatea Transilvania Braşov. Revista publică rezultate originale ale cercetătorilor romani şi străini privind producerea, procesarea şi caracterizarea materialelor metalice şi auxiliare avansate, cat şi a noilor materiale avand caracteristici de serviciu îmbunăţăţite.

 

Obiectivul strategic specific 

al grupului de cercetare este focalizat pe dezvoltarea materialelor noi cu funcţionalităţi adaptate condiţiilor de explotare performante, care să micşoreze impactul asupra mediului şi consumului de resurse, cu aplicabilitate în domenii ca: metalurgie, protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei, industria de apărare, energetică chimie, construcţii, agricultură etc.

Obiectivele suplimentare ale grupului de cercetare 

Obiectivele suplimentare ale grupului de cercetare sunt concentrate spre dezvoltarea tehnologică şi transferul tehnologic prin:

 • valorificarea de noi materii prime pentru asigurarea mentenanţei operaţionale a fluxurilor pilot şi de microproducţie;
 • dezvoltarea de noi instrumente de proiectare şi analiză a ciclului de viaţă a materialelor realizate, cât şi reducerea costurilor de procesare;
 • consolidarea parteneriatelor public-privat existente în domeniul materialelor avansate de interes, inclusiv lărgirea colaborării cu sectorul industrial, universitar, al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în vederea accelerării dezvoltării tehnologice şi sporirii şanselor de acceptare de piaţă a rezultatelor obţinute.

Colectivul abordează următoarele direcţii principale de cercetare ştiinţifică:

TEHNOLOGII INTEGRATE PENTRU OTELURI SI ALIAJE SPECIALE 

 • Tehnologii inovative pentru reciclarea şi reutilizarea produselor secundare pe bază de metale feroase pentru o dezvoltare durabilă a industriei siderurgice prin aboradări complexe care implică aspecte complexe ştiinţifice, tehnologice şi economice.
 • Tehnici inovative de fabricare a materialelor pe bază de metale feroase şi identificarea de soluţii pentru înlocuirea materiilor prime cu alternative comerciale atractive cu impact scăzut asupra mediului.
 • Soluţii inovative de prevenire şi minimizare a deşeurilor din industria siderurgică şi reabilitarea zonelor poluate prin activităţile metalurgice.

MATERIALE COMPOZITE, CERAMICE SI REFRACTARE 

 • Elaborare tehnologii pentru obtinerea unor materiale şi structuri multifuncţionale: ceramice oxidice cu rezistenţă îmbunătăţită la impact, ceramică pentru veste antiglonţ, compozite pentru căptuşirea vehiculelor blindate, căptuşeli ceramice pentru căptuşirea morilor de măcinare a pulberilor ceramice. De asemenea, există preocupări în domeniul elaborării unor procedee eficiente de sinterizare a electolitilor solizi de tip LSGM destinate realizării pilelor de combustie pentru temperaturi intermediare, cît şi a unor compozite refractare silico-aluminoase, aluminoase, silico-zirconice, zirconice, magnezitice, cromitice,cromo-magnezitice, dolomitice, ZTA, spinelice, mulitice, Al2O3-SiC, Al2O3-WC, Al2O3-TiC etc.
 • Tehnologii pentru obtinerea si utilizarea de noi materiale ecoceramice prin reciclare şi reutilizare a deşeurilor solide rezultate din diferite industrii (metalurgică, extractivă, energetică, chimică, a sticlei şi ceramcii, etc).
 • Materiale structurale avansate cu gradient funcţional cu rezistenţă crescută la uzură de tip: WC-Co-Ni; WC-TiC-Co; WC-TiC-TaC-Co-Ni pentru realiyarea utilajelor de foraj, etc.
 • Compozite pentru domeniul temperaturilor inalte: pulberi de lubrifiere pentru turnarea continuă a oţelului, cimenturi refractare, betoane refractare cu conţinut scăzut de ciment.
 • Ceramici (zirconice, alumino-zirconice) pentru aplicaţii biomedicale.
 • Caracterizarea şi evaluarea performanţelor materialelor (pe bază de metale, respectiv ceramici termorezistente şi refractare).
 • Consultanţă la preluarea şi adaptarea standardelor europene în standardizarea romaneasca (ceramică şi sticlă), activitate arondată Comitetului Tehnic nr.119 al ASRO.

CARBUNI SI MATERIALE CARBONICE

 • Materiale carbonice multifunctionale (cu aplicabilitate in domenii ca protectia mediului si sanatatii populatiei, chimie, constructii, agricultura, metalurgie, etc.).
 • Elaborarea de tehnologii de producere a carbunelui activ pentru diverse scopuri industriale (purificare aer, ape) inclusiv captare CO2.
 • Elaborarea de tehnologii curate aplicate combustibililor fosili.
 • Elaborarea de tehnologii de reciclare şi reutilizare a deşeurilor solide rezultate din diferite industrii, inclusiv de obtinere si utilizare a combustibililor.
 • Elaborarea de tehnologii de producere a biomaterialelor (biochar).
 • Obtinerea de micro- şi nanoparticule de carbon-fier/oxid de fier directionate spre aplicatii de purificare a apelor.

STRATEGII, MANAGEMENT SI MODELAREA PROCESELOR ECOMETALURGICE SI DE MEDIU

 • Prognoze tehnologice si economice pe domenii prioritare in industria siderurgica si privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, studii economice de oportunitate ca elemente de fundamentare pentru programele de cercetare ale ramurii industriei metalurgice.
 • Evaluarea şi reducerea riscului de mediu în siderurgie.Monitorizare calitate mediu.
 • Analize de ciclu de viata la produsele metalurgice.
 • Tehnologii curate pentru reducerea poluarii la sursa (emisii aer, apă, sol, cantităţi deşeuri), reducerea consumurilor de materii prime şi energie.
 • Tehnologii vizînd micşorarea şi/sau recuperarea – valorificarea deşeurilor feroase din siderurgie.
 • Tehnologii şi echipamente inovative pentru utilizarea combustibililor neconvenţionali în instalaţii de ardere.
 • Studii de marketing privind piaţa internă si internaţională de produse metalurgice.
 • Consultanţă la preluarea şi adaptarea standardelor europene în standardizarea romaneasca (produse plate si lungi din otel), activitate arondată Comitetului Tehnic nr.42 al ASRO.
 • Expertizare tehnică şi tehnico-judiciară pentru metalurgie.