Cercetari Metalurgice si de Noi Materiale, Nr. 4/2014

SUMAR VOL. XXII/2014

Cercetari Metalurgice si de Noi Materiale, Nr. 4/2014

 

Material refractar cu rezistenţă înaltă la contactul direct cu metalul în stare topită

 • HRIŢAC1, L. PĂUNESCU1, T. IORDĂNESCU2
 • 1CERMAX 2000 PATENTS SRL, Bucureşti
 • 2Institutul de Cercetări Metalurgice Bucureşti

Aspecte privind crăiţuirea unui oţel patinabil

 • FAZAKAS, R.C. SECULIN, T. MACHEDON PISU, A. VAS
 • Universitatea TRANSILVANIA Braşov

Aspecte privind obţinerea îmbinărilor sudate în plan vertical

 • R.C. SECULIN, B. FAZAKAS, T. MACHEDON PISU
 • Universitatea TRANSILVANIA Braşov

Ceramici termorezistente magneziano – fosfatice liate chimic

 • Enikö VOLCEANOV1,2, C.G. DRAGOMIRESCU2 , A. VOLCEANOV2, Simona Maria BADEA3
 • 1Metallurgical Research Institute, 39 Mehadia Str., sect. 6, Bucharest, Romania
 • 2University Politehnica Bucharest, Romania
 • 3Scientific Research Center for CBRN Defence and Ecology, Bucharest, Romania

Instrument portabil de fluorescenţă cu raze X: o alternativă rapidă şi ieftină pentru determinarea metalelor grele din sol

 • ULMANU1, Ildiko ANGER1, E. GAMENT2, G. PLOPEANU2, M. MIHALACHE3,
 • ILIE3, A. GRĂDINARU1, G.A. MOISE1
 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR,
 • Pantelimon, Jud. Ilfov
 • 2Institutul Naţional de C&D pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA,
 • B-dul Mărăşti nr. 61, sector 1, Bucureşti, România
 • 3Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti,
 • B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti, România

Eliminarea Ni(II) din soluţie apoasă utilizând un nou sorbent impregnat

 • Lavinia TOFAN1, Carmen PĂDURARU1, Rodica WENKERT2
 • 1Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,
 • Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iaşi, România
 • 2”Soroka” Centrul Medical Universitar, Beer-Sheva, Israel

 

Rezumat 1
Lucrarea prezintă rezultate ale cercetării în fază de laborator, efectuate de un colectiv de cercetători de la societatea Cermax 2000 Patents SRL Bucureşti, în domeniul materialelor refractare cu rezistenţă înaltă la contactul direct cu metal în stare topită.
Autorii şi-au concentrat eforturile asupra materialelor refractare cu caracteristici termice şi mecanice deosebite, realizate prin presare, destinate înlocuirii materialelor uzuale care compun stratul de uzură al oalelor de turnare din siderurgie.
Rezultatele obţinute, deocamdată în fază de laborator, sunt promiţătoare, caracteristicile materialului realizat corespunzând scopului tehnologic propus. Conductivitatea termică are valori de 0,53 – 0,59 W/m·ºC, rezistenţa la compresiune este cuprinsă între 22 – 25 MPa, refractaritatea are valori între 1560 – 1600 IP, iar densitatea materialului se situează între 1,25 – 1,35 g/cm3.

Keywords: refractory material, ladle, metalurgy, high strength, thermal conductivity

 

Rezumat 2
Crăiţuirea este un procedeu de prelucrare termică a pieselor metalice prin care zona de metal topit aparţinând piesei este îndepărtată prin expulzarea ei de către un jet puternic de aer.
Topirea metalului se datorează temperaturii degajate de arcul electric ce se formează între un electrod de grafit şi suprafaţa piesei.
Crăiţuirea se poate face cu electrod special de crăiţuire OK 21.03, cu electrod de grafit (crăiţuirea arc-aer) şi cu plasmă.
În cadrul lucrării de faţă se prezintă aspecte legate de aplicarea acestor metode de crăiţuire.

Keywords: arc-air, gouging, gouging technology

 

Rezumat 3
Sudarea în plan vertical prin procedeul de sudare MAG este o poziţie dificilă de executat, datorită tendinţei curgerii băii.
Acest articol doreşte să prezinte obţinerea unor îmbinări sudate în plan vertical cu un dispozitiv liniar cu pendulare care să realizeze cordoane de sudură verticale automat. Prin corelarea parametrilor de sudură cu mişcările pistoletului s-au determinat cele mai bune valori pentru obţinerea unui cordon de sudură cu aspect bun.

Key words: vertical welding, welding device, welding parameters

 

Rezumat 4
Prezenta lucrare descrie investigaţiile realizate pe mase magneziene liate chimic şi evaluează potenţialul lor ca materiale liante pentru obţinerea materialelor refractare. Au fost studiate şi comparate sisteme liante de tip MgO – P2O5 – H2O. Au fost folosite diferite surse aportoare de P2O5, constând în soluţii de săruri de fosfaţi de amoniu şi respectiv fosfaţi de sodiu, drept component lichid al cimenturilor magneziano-fosfatice.
Sunt prezentate detaliile privitoare la proprietăţile de întărire ale unor cimenturi magneziano-fosfatice experimentale, şi anume: rezistenţa la compresiune după întărire la temperatura camerei timp de 1 zi, 3, 7 şi 28 de zile; timpul de priză la temperatura camerei; rezistenţa la compresiune după ardere la temperaturi cuprinse în intervalul 20 – 1750oC, porozitatea aparentă, densitatea aparentă, contracţia liniară după ardere la 1750oC. Au fost investigate reacţiile care au loc la întărirea la rece şi după ardere pentru un ciment aferent sistemului MgO – (NH4)2HPO4 - H2O.
Rezultatele relevă potenţialul lierii chimice pentru obţinerea unor materiale refractare rezistente şi dense.

Key words: binder systems, magnesia phosphate cement, chemical bonding

 

Rezumat 5
Solurile poluate prezintă o problemă globală de sănătate, mai ales în zonele urbane dens populate. Conform Directivei Solului (COM(2006) 232) statele membre ale Uniunii Europene au obligaţia de a preveni contaminarea altor suprafeţe şi de a inventaria suprafeţele deja contaminate.
Acesta este un proces laborios, este necesară recoltarea unui număr mare de probe care vor fi analizate în laborator. Toate acestea necesită efort financiar şi timp. O metodă alternativă, rapidă pentru determinarea gradului de poluare a solurilor este utilizarea unui aparat XRF portabil.
Lucrarea prezintă studiile efectuate pentru determinarea calităţii datelor obţinute cu acest aparat precum şi influenţa timpului de măsurare şi a mărimii particolelor asupra rezultatelor obţinute. Datele măsurătorilor obţinute cu aparatul portabil XRF au fost comparate cu rezultatele analizelor de laborator.

Key words: (D.a) heavy metals, (D.d) pollutant, (B) X-ray method, XRF, polluted soil

 

Rezumat 6
Expansiunea populaţiei şi industrializarea în creştere au contribuit la eliberarea unei cantităţi mari de metale grele în mediul înconjurător. Sunt bine cunoscute problemele legate de natura omniprezentă a metalelor grele, toxicitatea lor chiar şi în urme, tendinţa lor de bioacumulare în lanţul alimentar, non – biodegradabilitatea şi capacitatea lor de a suferi transformări. În acest context, îndepărtarea, separarea şi îmbogăţirea metalelor grele joacă un rol important pentru remedierea mediului, precum şi pentru analiza apelor uzate. Cele mai frecvent utilizate metode pentru îndepărtarea ionilor de metale grele din efluenţii industriali includ: precipitarea chimică, extracţia cu solvenţi, oxidarea, reducerea, dializa/electrodializa, extracţia electrolitică, osmoza inversă, schimbul ionic, eva-porarea, cementarea, diluarea, adsorbţia, filtrarea, flotaţia, striparea cu aer, striparea cu abur, flocularea, sedimen-tarea. Dintre toate tratamentele propuse, îndepărtarea ionilor metalici prin adsorbţia lor pe sorbenţi chelatizanţi este, în multe cazuri, metoda de elecţie, datorită selectivităţii sale, eficienţei înalte în separare, reproductibilităţii bune a parametrilor de retenţie şi simplicităţii în operare. Sorbenţii impregnaţi sunt răşini chelatizante ale căror grupe funcţionale nu sunt legate chimic de matrice, ci fixate de suprafaţă prin forţe fizice slabe.
Acest studiu se referă la un nou sorbent impregnat, preparat prin imobilizarea 5,7-dibrom-8-hidroxichinolinei pe suportul polistirenic nepolar Purasorb. Capabilitatea de sorbţie în condiţii statice a acestui sorbent impregnat, pentru eliminarea ionilor de Ni(II) din soluţii apoase diluate, a fost investigată ca funcţie de pH-ul iniţial, timpul de contact, temperatură şi concentraţia reactivului de modificare, a metanolului şi a ionului metalic. Rezultatele obţinute sugerează că sorbentul propus este un material promiţător pentru dezvoltarea unei tehnologii de sorbţie pentru îndepărtarea ionilor de Ni II) din fluxuri apoase.

Key words: nickel, sorption, 5.7-dibromo-8-hydroxyquinoline, Purasorb